ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาโรงเรียน
วิสัยทัศน์
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
เป้าหมาย
อาคารสถานที่
แผนที่โดยสังเขป
กิจกรรมในโรงเรียน
กีฬาสี
กิจกรรมยามเช้า
รักการอ่าน
วันไหว้ครู
วันแม่
วันพ่อ
วันปีใหม่
ผลงานของนักเรียน
ระดับอนุบาล
ช่วงชั้นที่ 1
ช่วงชั้นที่ 2

รางวัลและความภาคภูมิใจ

ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล
จากโครงการประกวด “สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 1”
ภายใต้หัวข้อ  ”วีดีโอสร้างสรรค์  แบ่งปันความรู้”
ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้
       วันที่ 28  กุมภาพันธ์  2554

E-Mail :charearnsin@hotmail.com

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

- รับสมัครนักเรียนอนุบาล 1- อนุบาล 3 และ ประถมศึกษาปีที่ 1-6
- นักเรียนดีเด่นประจำปี
     

รายงาน และข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียน
กิจกรรมเด่น

แนะนำเว็บไซต์

มหาวิทยาลัย/ โรงเรียน /ห้องสมุด/ หน่วยงานรัฐวิทยาลัย/สถานฑูต /สถาบันวิจัย
/
ศาสนา
/ พิพิธภัณฑ
/ ราชบัณฑิตยสถาน/e-leaning/ คอมพิวเตอร/ วิทยาศาสตร์ /
สังคมศาสตร์


Create By Thaikidcom
Copyright 2008 All rights reserved.